بیشتر بدانیم

یادداشتهایی درباره بازاریابی تحلیلی، تحقیقات بازار و برنامه وفاداری

۱۵ خرداد ۱۴۰۰
امتیاز رضایت مشتری ۴
امتیاز رضایت مشتری چیست؟ امتیاز رضایت مشتری سطح رضایت جمعی مشتریان شما را با یک پرسش استخراج می کند. سوالات CSAT  از مشتری می خواهند به […]
۱۵ خرداد ۱۴۰۰
امتیاز رضایت مشتری ۳
امتیاز رضایت مشتری چیست؟ امتیاز رضایت مشتری سطح رضایت جمعی مشتریان شما را با یک پرسش استخراج می کند. سوالات CSAT  از مشتری می خواهند به […]
۱۵ خرداد ۱۴۰۰
امتیاز رضایت مشتری ۲
امتیاز رضایت مشتری چیست؟ امتیاز رضایت مشتری سطح رضایت جمعی مشتریان شما را با یک پرسش استخراج می کند. سوالات CSAT  از مشتری می خواهند به […]
۱۵ خرداد ۱۴۰۰
امتیاز رضایت مشتری CSAT
امتیاز رضایت مشتری چیست؟ امتیاز رضایت مشتری سطح رضایت جمعی مشتریان شما را با یک پرسش استخراج می کند. سوالات CSAT  از مشتری می خواهند به […]